Migrationsärenden

Migrationsärenden

Migrationsrätten rör frågor gällande utländska medborgare och statslösa människors rätt att vistas i Sverige. Uppehållstillstånd är ett tillstånd att vistas i Sverige under viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning (permanent uppehållstillstånd).
Ett uppehållstillstånd kan beviljas på grund av skyddsskäl, anknytning eller arbete. En person som redan har uppehållstillstånd kan ansöka om ett svenskt medborgarskap.

Uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl

En person har rätt till uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl om han eller hon är flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande. Detta kallas även asyl.

Med flykting avses en person som befinner sig utanför sitt medborgarland med anledning av rädsla för förföljelse på grund av exempelvis nationalitet, kön, sexuell läggning, religiös eller politisk uppfattning och inte kan få skydd i sitt eget land.

Finns risk att en person vid ett återvändande till sitt hemland skulle riskera att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling och personen inte kan erbjudas trygghet i sitt hemland anses han eller hon alternativt skyddsbehövande och kan få uppehållstillstånd på den grunden.

En person kan även anses vara skyddsbehövande på grund av inre eller yttre väpnad konflikt i hemlandet. Finns en välgrundad rädsla att utsättas för allvarliga övergrepp eller saknas möjlighet att återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof anses personen övrig skyddsbehövande Ansöker en person om uppehållstillstånd inleds en process hos Migrationsverket.

Underasylprocessen har personen rätt till ett offentligt biträde, en advokat eller en jurist som hjälper till under processens gång. Det är viktigt att det offentliga biträdet har god kännedom om svensk rätt och förhållandena i andra länder. Den sökande befinner sig ofta i en utsatt situation under processens gång och det är därför extra viktigt att tilldelas ett offentligt biträde den sökande känner ett stort förtroende för. Det finns alltid möjlighet att ansöka om en specifik advokat eller jurist. Vi bistår gärna dig i din process om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Är du bosatt i Sverige och har en anhörig som vill komma hit kan den personen ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig.

Är personen gift eller sambo med någon som är bosatt eller har uppehållstillstånd i Sverige kan han eller hon ha rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning. För att få uppehållstillstånd krävs normalt sett att personen ska kunna styrka sin identitet.

Detta görs vanligtvis med en giltig passhandling. Ett utländskt barn med en förälder som är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd i Sverige kan ha rätt till uppehållstillstånd och på motsvarande vis kan en utländsk förälder med barn i Sverige ha rätt till uppehållstillstånd på anknytning till barnen.

Utöver ovanstående villkor tillkommer även så kallade försörjningskrav vilket innebär att personen måste kunna försörja sig själv och den eller de personer som ansöker om uppehållstillstånd på anknytning. Krav ställs även på bostaden som måste vara tillräckligt stor för familjen att bo i.

Arbetstillstånd

Arbetstillstånd är ett tillstånd att arbeta i Sverige. En utlänning som ska arbeta i Sverige på grund av anställning här ska ha ett arbetstillstånd. Huvudregeln är att ansökan ska göras från hemlandet, det finns dock vissa undantag för detta.

Det kan vara så att en utlänning ansökt om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och därefter erbjudits en anställning i Sverige eller att utlänningen har en stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte är skäligt att utlänningen reser tillbaka till hemlandet för att ge in ansökan där.

Det finns en rad villkor som ska vara uppfyllda för att få ett arbetstillstånd. Av den anledningen finns ofta goda skäl att anlita en jurist eller advokat för hjälp med ansökan.

Advokatfirman Beskow har god erfarenhet av migrationsrätt. Tveka därför inte att kontakta någon av våra medarbetare
för frågor om just ditt ärende.

Kontakta oss

Använd formuläret för att enklast komma i kontakt med oss. Vi svarar så snabbt vi kan.


Advokatfirman Beskow AB

Slottet 1
722 11, Västerås
Telefon: 021-13 26 10
Fax: 021-12 35 00
E-post: advokat@beskow.se

Rulla till toppen