Uppdrag

Vi arbetar med olika typer av uppdrag främst med humanjuridisk inriktning. Detta betyder att vi hellre jobbar med människor och deras problem än med affärsjuridik, skatter och företag. Om ni funderar över något så kontakta oss gärna.
Du kan i de flesta fall själv välja advokat.

Försvararuppdrag

Advokat Martin Beskow åtar sig uppdrag som försvarare i brottmål, både som offentlig försvarare (via förordnande från tingsrätten) och privat. Martin Beskow har en gedigen erfarenhet av arbete med brottmål. Han har tidigare arbetat som åklagare. Martin Beskow arbetar även som försvarare i mål om ekonomisk brottslighet.

Brottsofferfrågor

Den som drabbats av ett brott kan kostnadsfritt få en egen jurist, ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet hjälper målsäganden (brottsoffret) att ta vara på sina rättigheter, t ex biträde vid polisförhör, information om rättsprocessen, begäran om skadestånd eller annan ersättning på grund av brottet samt biträde vid en eventuell rättegång.

Särskild företrädare

Tingsrätten utser en särskild företrädare för barn då en vårdnadshavare är misstänkt för brott eller har en sådan relation till en misstänkt att han eller hon inte kommer att tillvarata barnets rätt. Den särskilda företrädaren ska tillse att barnets rättigheter tillvaratas. Han eller hon har också rätt att fatta beslut om medverkan vid polisförhör och rättsläkarundersökning samt möjlighet att föra en skadeståndstalan i anledning av brottet.

Tvångsvård

När samhället misstänker att barn eller ungdomars hälsa och utveckling riskerar att skadas, eller att någon far illa på grund av missbruk eller psykisk störning, kan tvångsvård vidtas med stöd av LVU, LVM eller LPT. Juristen företräder i dessa fall vårdnadshavare eller vårdbehövande och tillser att deras rätt tillvaratas samt guidar dem under processens gång.

Migrationsärenden

Advokatbyrån kan hjälpa till med ärenden som rör migrationsrätt, främst asyl och uppehållstillstånd.

Familjejuridik

Familjeärenden kan avse frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn m.m.

Tvistlösning

Tvister förekommer i mycket skilda slag. Juristen kan hjälpa till med att nå en lösning av tvisten. Det innefattar bland annat att söka nå en förlikning mellan två parter samt att driva en tvist i domstol.

Rulla till toppen